اخبار برگزیده , اخبار جدید گوناگون

تصمیم هواپیمایی قطر به تعطیلی دفاتر خود در ایران