اخبار جدید قطعی برق

خسارت مشترکان برق کی پرداخت می‌شود؟

خسارت مشترکان برق کی پرداخت می‌شود؟