اخبار جدید اقتصادی

احتمال افزایش قیمت رسمی فروش نفت خام عربستان