دسته‌بندی نشده

قسم حضرت عباس ذوالنور را باور کنیم یا دم خروسش را