هزار بسته معیشتی در طرح مساوات میان رانندگان ورامینی توزیع می‌شود