عکس | پست معنادار مجیدی | فرهاد در آستانه بازگشت به نیمکت محبوبش - اخبار جدید