گفتگوی وزیرخارجه آمریکا با همتای قطری با محور ایران - اخبار جدید