۲ زمین لرزه مرز استان سمنان و مازندران را لرزاند - اخبار جدید