اقدامات ارتش برای مقابله با ویروس کرونا - اخبار جدید