درختی به نام مرحوم علی اکرمی کاشته شد - اخبار جدید