تاجری که با استخدام راننده پول پارو می کرد / گفتگو + عکس - اخبار جدید