همایش ستارگان دوکوهه پاسداشت شهید همت ، سی و هفت سال گذشت - اخبار جدید