بسته معیشتی کرونا به چه کسانی تعلق می گیرد؟ - اخبار جدید