۲۵ درصد از فعالیت های اورژانس کشور با تهران است - اخبار جدید