کشتی ساویز بر اثر انفجار دچار آسیب جزئی شده است - اخبار جدید