افزایش ۲۳ برابری شهرهای قرمز / چند شهر قرمز نیست؟ - اخبار جدید