«رافائل گروسی» با رییس هیأت اروپایی نشست وین دیدار کرد - اخبار جدید