افزایش تصاعدی فوتی های کرونا در پایتخت - اخبار جدید