هفتمین کشتی حامل روغن خام در بندر نوشهر لنگر انداخت - اخبار جدید