درخواست وزارت بهداشت برای پرهیز از حضور در مهمانی‌ها - اخبار جدید