ترابی: کنعانی زادگان گفت من گل را زدم - اخبار جدید