برجام بعد از لغو تحریم‌ها و راستی آزمایی از کما خارج می‌شود - اخبار جدید