مسافرت ۱۵ هزار بیمار کرونایی به فشار کاری پرستاران دامن زد - اخبار جدید