تولید ۱۳۰هزار دستگاه خودرو بیشتر از سال گذشته - اخبار جدید