تست کرونای سعید آقایی مثبت شد؛ مدافع پرسپولیس از سفر «گوا» جا ماند - اخبار جدید