پرداخت 11 هزار میلیارد تومان از دیون دولتی معدنی‌ها - اخبار جدید