نخستین حضور عمومی پادشاه اردن و برادر ناتنی‌اش پس از کودتای نافرجام - اخبار جدید