بازنمایی، انکار، بزرگ‌نمایی و تحقیر؛ نتیجه «تاثیرات جامعه بر سینما» - اخبار جدید