روحانی: یکی از افتخارات دولت تحول در حوزه ارتباطات و اقتصاد دانش بنیان است - اخبار جدید