فاز دوم واکسیناسیون از نیمه اردیبهشت ماه آغاز می‌شود - اخبار جدید