تصاویر: تعطیلی مجدد طولانی ترین بازار مسقف ایران - اخبار جدید