سپاهانی هایی که بازی پرسپولیس را از دست دادند؟ - اخبار جدید