تابستان امسال سخت نیست، بسیار سخت است - اخبار جدید