نقد و بررسی

رئیس جمهور قزاقستان حکمی جدیدی “در مورد حقوق بشر در قزاقستان” را امضا کرد