نقد و بررسی

صد و هفتاد و پنجمین سالگرد ژامبیل ژابایف: شاعر استپ که بیش از 100 سال زندگی کرد