نقد و بررسی

مجمع تجاری و اقتصادی قزاقستان  و ایران برگزار شد