آراد برندینگ

با پیدا کردن عامل ناآرامی ها به ثروتی که آرزو داشتم رسیدم