آراد برندینگ

با چاقو فقر را از زندگی ام جدا کردم و ثروتمند شدم