ضرغامی: زیاد سخت گیری نکنیم؛ اگر آقایی تحریک می‌شود نگاه نکند