چرا باید متکی به خود باشید و انتظار حمایت از دیگران نداشته باشید؟

top