مدودف: چاره‌ای جز حذف فیزیکی زلنسکی و دار و دسته‌اش وجود ندارد

top