اخبار برگزیده , اخبار جدید اجتماعی و حوادث

کاهش جمعیت جوان به معنی ضربه به اقتصاد مولد و کاهش امنیت است