اخبار برگزیده , اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آیا دولت رئیسی قادر به کنترل و حل مشکل کمبود آب است؟