بیش از یک میلیارد یورو خسارات اعتراضات فرانسه

top