اخبار برگزیده , اخبار جدید اقتصادی

عربستان و ایران بیشترین خریداران ملک در ترکیه