اخبار برگزیده , اخبار جدید فرهنگی

اثرات خطاب قرار دادن “مریض” به دختران و زنان بر گسترش ناهنجاری اجتماعی