اخبار برگزیده , اخبار جدید بین الملل

تعطیلی کامل آرایشگاه های زنانه توسط طالبان باعث بیکاری ۶۰ هزار زن در افغانستان شد