اخبار برگزیده , اخبار جدید خودرو

رئیس جمهور سرانجام قانون واردات خودرو کارکرده را تصویب کرد