اخبار برگزیده , اخبار جدید اقتصادی

نصف جمعیت کشور زیر خط فقر مطلق هستند!