اخبار برگزیده , اخبار جدید اقتصادی

دو سال آخر خدمت میانگین حقوق بازنشستگی است